תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

פתח דבר:

ניווט הוא פעילות שעלולה להיות מסוכנת וחובה לשמור על כל כללי הבטיחות ולהצטייד בהתאם. עליך לבדוק היטב לפני יציאתך לפעילות, את תנאי מזג האוויר או כל תנאי אחר העלול לשבש את הפעילות. יש לנוע בשבילים ובדרכים המותרות ואין להסב הרס ערכי טבע, ערכי מורשת ולפרטי נוף לשימוש הציבור כלל. טרם יציאה לניווט באמצעות האפליקציה יש לצפות בסרטון ההדרכה באפליקציה או באתר, לקרוא את דגשי בטיחות ורשימת הציוד המומלצת. ניתן לפנות אלינו בכל עת דרך "צור קשר" באפליקציה ובאתר.

תנאי שימוש:

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית NAVIGO APP (להלן : "האפליקציה") ובאתר NAVIGO (להלן" "האתר"), המופעלים ומנוהלים על ידי "נקודת ציון" ע.מ: 064986714 מרחוב העצמאות 61, פתח תקווה (להלן: "החברה"). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובאתר, בתכנים הכלולים בהם באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי סמארטפון, מחשב לוח (טאבלט) וכיוצ"ב, במערכות הפעלה של אפל ( IOS ) וגוגל (אנדרואיד) בלבד.      
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, ( audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ( animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ( sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ( format ), פרוטוקול, מאגר נתונים, תוכן מילולי, סימן, סמל וצלמית ( icon ).

החברה רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה והאתר, הודעות על עדכונים, תיקונים וחדשות ככל הנוגעים לתוכן רלוונטי יתפרסמו באפליקציה וגם באתר.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות עם החברה. הינך נדרש לאשר את תנאי השימוש בעת הורדה של האפליקציה בחנות האפליקציות של אפל (להלן: "Appstore") ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (להלן : "Google Play").

בהתקנת האפליקציה, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש באפליקציה ובאתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציה בהתאם לכללים המפורטים להלן .

אין להשתמש בתכנים באפליקציה ובאתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש באפליקציה ובאתר למטרות פרטיות ואישיות או למטרות מסחריות המעוגנות בהסכם בכתב בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אפליקציה והאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי או לצורך מסחרי שלא מעוגן בהסכם בכתב עם החברה.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה והאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה ומהאתר. אין להציג תכנים מהאפליקציה ומהאתר בתוך מסגרת ( Frame ), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.    

אין להציג תכנים מהאפליקציה ומהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציה והאתר, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאפליקציה ומהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

באפליקציה תתבקש לבצע הרשמה ולייצר פרופיל אישי. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון פעילים הנמצאים ברשותך. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות . באתר האינטרנט תידרש, בעת פנייה לקבלת שירות או מידע, למסור פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון פעילים הנמצאים ברשותך. בעת הרישום לאפליקציה או בעת פניה באתר עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.  במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה באתר.

קיימת החרגה לקבוצות מאורגנות בעת ההרשמה לאפליקציה ובהן קבוצות לבעלי סיווג בטחוני או קטינים שאינם מחויבים במסירת פרטים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון ובמקום זאת, בכפוף לאחריותו ואישורו של מנהל הקבוצה המארגן, יוכלו לבחור כינוי ולמסור כתובת דואר אלקטרוני וטלפון שקבע מנהל הקבוצה המארגן או לחלופין לפנות מראש לתמיכה של אפליקציית Navigo App לקבל ממנהל האפליקציה חשבונות זמניים שיועדו לצורך זה, להלן כתובת התמיכה: https://navigo.co.il/navigo-app-support/

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של "החברה". אין חובה על-פי חוק למסור את המידע והחברה לא תעשה כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, שמתפרסמת באפליקציה ובאתר ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

הרישום לאפליקציה או מסירת פרטים באתר מהווים הסכמה לאישור קבלת עדכונים מהחברה ("הודעות פוש") וניוזלטרים אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים וניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה עצמה ו/או באמצעות פניה ל"חברה".

קישורים באפליקציה ובאתר

באפליקציה ובאתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. החברה אינה שולטת או מפקחת על תוכן של צד שלישי. העובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה באמצעות האפליקציה והאתר אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם . ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם . החברה אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באפליקציה ובאתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאפליקציה ומהאתר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט .

תכנים בנושא ניווט ופעילויות חוץ

באפליקציה ובאתר תמצא תכנים בנושא ניווט לרבות, מסלולי ניווט לשימוש באפליקציה, פעילויות חוץ, פעילויות קבוצתיות, אירועי ספורט, טיולים, מפות, מסלולים, מורשת טבע ונוף, ציוד, המלצות, טיפים. מקורם של חלק מהתכנים מיומרים ע"י החברה ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים לרבות, מפות, תוכן מילולי, תמונות, סירטונים וקבצי אודיו. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באפליקציה ובאתר תיעשה על אחריותך בלבד .

מדיניות הפרטיות:

מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") להסביר מהם נוהגי פרטיות המשתמשים באתר מנווטים לך חוויה NAVIGO |  (להלן: "האתר") ובאפליקציה  NAVIGO APP (להלן:"האפליקציה") המנוהלים ומופעלים על ידי ע.מ: 064986714 "נקודת ציון" (להלן: "החברה").

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ולכן מספקת את המידע הראוי למשתמשים בעת ההרשמה ושימוש בשירותים הניתנים באתר ובאפליקציה. החברה מספקת שירותים בתחום הדרכות הניווט, משחקי ניווט ואירועי ניווט לקבוצות ויחידים.

 1. כללי:
  • משתמשים הפונים לקבלת מידע או שירותים דרך אתר האינטרנט של החברה, נדרשים למסור פרטים אישיים ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא"ל (להלן: "המידע האישי") על מנת שהחברה תוכל לתת להם מענה מהיר ואיכותי.
  • משתמשים המעוניינים להוריד את האפליקציה, נדרשים להעביר מידע אישי חלקי או מלא ובחירת סיסמא אישית.
  • משתמשים יכולים לפנות ישירות דרך בשיחת טלפון או שירות מסרונים באפליקציית וואטסאפ ולבקש פרטים אודות השירות של החברה ואינם מחויבים במתן מידע אישי.
  • ככלל אין משתמש מחויב במסירת מידע אישי על מנת לקבל מידע אודות השירותים שלה החברה, אך יחויב למסור מידע אישי חלקי או מלא בעת צריכת השירותים השונים לצורך ייעול השירות, מתן שירות, בטיחותו של המשתמש, ביצוע תהליך רכישה תקין ועוד.
 1. הרשאות ייחודיות:
  • לצורך שימוש באפליקציה המשתמש מתבקש לתת הרשאות שונות מעבר להרשמתו ובהן:
 • הרשאת מיקום ודיוק מיקום על מנת לאפשר למשתמש לקבל נתונים אודות המסלול שביצע ו/או לבדוק את מיקומו העצמי תוך כדי שימוש באפליקציה.
 • ניהול חשבון המשתמש באפליקציה.
 1. מאגר מידע:
  • מאגר המידע כולל את המידע שמסר המשתמש בעת שימוש באתר, באפליקציה ו/או בשיחת טלפון עם החברה.
  • מאגר המידע נשמר במערכות ניהול לקוחות ותשלומים מהמובילות בשוק.
  • מאגר המידע עשוי לשמש את החברה לפרסום שירותים או מוצרים לקהל המשתמשים ע"י מסירת מידע חלקי או מלא לצדדים שלישיים העוסקים בתחום הפרסום והשיווק.
  • מאגר מידע המצטבר עשוי לשמש את החברה לניתוח סטטיסטי של שימושים, כמויות משתמשים באתרים מסוימים, דירוג המשתמשים לפי פרמטרים שונים.
 1. דיוור ישיר:
  • הדיוור הישיר כולל: שליחת דואר אלקטרוני, מסרוני SMS ומסרוני וואטסאפ המוניים (להלן: "דיוור ישיר") לייעל את חווית המשתמשים שפנו והתעניינו בשירותים של החברה או צרכו בעבר את שירותי החברה במטרה לחשוף אותו לתוכן, שירותים ומבצעיים שייתכן שיגלו בהם עניין.
  • הכניסה למאגר הדיוור הישיר נעשית בהסכמת המשתמש אליהם נשאל בעת יצירת הקשר באתר באמצעות סימון, במסירת פרטיו מרצונו בשיחת הטלפון או בעת הרישום לאפליקציה.
  • החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם").
  • החברה תפסיק לשלוח דיוור ישיר ע"י בקשת המשתמש להסרתו באמצעות במייל חוזר או בשימוש בכפתור ההסרה הנשלח עם הדיוור הישיר. החברה תפסיק לשלוח כל מידע במייל אישי או באמצעות מסרון אישי במידה והמשתמש יציין זאת. החברה תמחק את פרטיו של המשתמש במידה וציין זאת באמצעות מייל חוזר.
 1. אחריות החברה:
  • על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
  • החברה עושה כל מאמץ לבחור ספקים אמינים לאחסון מידע המכיל מידע אישי.
  • עם זאת, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח/ה או למי מטעמה/מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה כתוצאה מרשלנותו של צד שלישי.
 1. זכות המשתמש לעדכון המידע:
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981-, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע. משתמש שעיין במידע ומצא שהמידע אינו נכון, מלא או מעודכן, עליו לפנות לחברה על מנת שזו תבצע תיקון במידע או למחוק את המידע המוחזק על המשתמש כאמור לעיל.
  • ניתן לפנות לחברה באחת מהדרכים הבאות:
 1. שינויים במדיניות הפרטיות:
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה ו/או באפליקציה.